Esztétikai Fogászati Szakrendelő  

Röntgen Centrum, 3D Koponya CT
CBCT Multi FOV 16x9, Panoráma RTG
Fogpótlás és  Implantátum Centrum
Fogtechnikai Laboratórium és
CAD-CAM Lézer / Fréz Centrum

ÁNTSZ szakmakód: 1300 

 

Adatkezelési Szabályzat

 ADATKEZELŐ ADATAI

 
Jelen adatvédelmi tájékoztató szerint az Ön személyes adatainak gyűjtéséért, felhasználásáért és közzétételéért felelős cég:
 
EuroDental 
 
Székhely: 7631 Pécs, Megyeri u. 123/1.
 
e-mail cím: info@fogorvospecs.hu
 
Telefonszám: 30/204-60-65 
 
Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merül fel vagy szeretné gyakorolni egyéni jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a  info@fogorvospecs.hu e-mail címen, vagy írjon az alábbi címre:
 
EuroDental 
 
7631 Pécs, Megyeri u. 123/1.
 
 
DEFINÍCIÓK
 
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden olyan adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vonatkozó személyes adatok,
 
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Adatkezelésnek minősül a fénykép -hang-képfelvétel, a személyazonosításra alkalmas jellemzők gyűjtése
 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja, amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez
 
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vgy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 
adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára
 
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás a többé már nem lehetséges, az “elfeledtetéshez való jog” érvényesítése
 
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 
adathordozás: az adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik adatkezelőhöz
 
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szer, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely más egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
 
kezelésére felhatalmazást kaptak;
 
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
felügyeleti hatóság: egy tagállam által a rendelet előírásának megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv
 
 
SZEMÉLYES ADATOK
 
A „Személyes Adatok” olyan adatok, amelyek azonosítanak egy személyt, illetve egy azonosítható személyhez tartoznak.
 
név,
 
születési dátum
 
Taj szám – amennyiben van
 
lakcím
 
anyja neve
 
e-mail cím
 
telefonszám
 
Ügyfeleink kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
 
ADATKEZELÉS CÉLJA
 
A személyes adatok felvételének, és kezelésének célja az EuroDental rendelőjében járóbeteg ellátással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásának biztosítása, mely az érintett egészségének megőrzését, fenntartását, javítását szolgálja, az Egészségközpont eredményes gyógykezelési tevékenységét elősegíti, az érintett egészségi állapotának nyomon követését biztosítja. A szolgáltató az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az érintett egészségügyi ellátásához szükséges tevékenységekhez tárolja.
 
Ön megtagadhatja a Személyes Adatok megadását. Amennyiben azonban Ön úgy dönt, hogy nem adja meg azon Személyes Adatait, amelyek az igényelt szolgáltatás nyújtásához szükségesek, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat.
 
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 
 
A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSÁNAK MÓDJA
 
A következőképpen osztjuk meg a Személyes Adatokat:
 
Külső szerződött szolgáltatóink részére, akik olyan, az egészségügyi ellását során további szükséges, kiegészítő diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, melyek pácienseink korrekt, magas színvonalú, teljes körű ellátását szolgálják. Ilyenek például laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, melyek telephelyünkön nem megvalósíthatók.
 
A szabályozási követelményeknek, bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek, kormányzati megkereséseknek, illetve az ellenünk kezdeményezett jogi eljárás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében.
 
Jogi lépések megtétele, vagy egyébként az ügyfeleink biztonságának, jogainak védelme céljából.
 
 
EGYÉNI JOGOK
 
Ha kérni szeretné az Ön által számunkra megadott személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, frissítését, titkosítását, korlátozását, tiltakozását vagy törlését, továbbá vissza szeretné vonni hozzájárulását, illetve ha egy másik cégnek való továbbítás céljából elektronikus másolatot szeretne kérni az ilyen személyes adatokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a info@fogorvospecs.hu e-mail címünkön. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni a kérésére.
 
Kérésében kérjük, közölje, hogy pontosan mely személyes adatait kívánja módosítani, törölni kívánja-e azokat adatbázisunkból vagy tudassa, hogy mi módon szeretné korlátozni az általunk történő felhasználást. Az Ön védelme érdekében, kérése teljesítése előtt szükség lehet az Ön személyazonosságának ellenőrzésére.
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyilvántartási célokból és/vagy a módosítási vagy törlési kérelmet megelőzően indított tranzakciók végrehajtásához szükség lehet bizonyos Személyes Adatok megőrzésére.
 
Helyesbítés joga
 
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
Adathordozáshoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 
a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 
Visszavonás joga
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja.
 
 
ADATBIZTONSÁG
 
Az Ön személyes adatainak védelmére ésszerű szervezési, technikai és adminisztratív intézkedések alkalmazására törekszünk. Sajnálatos módon egyetlen adatátviteli vagy tárolórendszer sem garantálható 100%-ban biztonságosnak.
 
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
 
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
 
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
 
Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
 
 
MEGŐRZÉSI IDŐSZAK
 
Személyes Adatait mindaddig megőrizzük, ameddig szükséges vagy engedélyezett, tekintettel arra a cél(ok)ra, amelyekre megkaptuk, és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakra.
 
A megőrzés időtartamának meghatározására használt tényezők a következőket tartalmazzák:
 
az időszak hossza, amíg folyamatosan kapcsolatban állunk Önnel, és amíg biztosítjuk Önnek az egészségügyi ellátását
 
ránk vonatkozó jogi kötelezettség fennállása
 
a megőrzés jogi pozíciónk (pereskedés vagy szabályozói ellenőrzések) miatt ajánlott.
 
 
A SZOLGÁLTATÁS KISKORÚAK ÁLTALI HASZNÁLATA
 
A korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen kiskorúak nyilatkozataihoz törvényes képviselőik nyilatkozata vagy jóváhagyása szükséges.
 
Ha Ön tizenhat (16) éven alatti személyek adatait adja meg számunkra, elismeri, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik ehhez, és kérés esetén ezt az EuroDental felé bizonyítani tudja.
 
 
PANASZ BENYÚJTÁSA HATÓSÁGNÁL
 
Ön panaszt nyújthat be az Ön országában vagy régiójában vagy a feltételezett jogsértés helyén illetékes adatvédelmi hatóságnál.
 
 
AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Magyar Deutch